دانلود رمان هوای دونفره

Havaye 2 Nafare - دانلود رمان هوای دونفره

⭐️ نام نویسنده : shekoofe jbn

⭐️ نام رمان : هوای دونفره

⭐️ تعداد صفحات : ۱۷۵

⭐️ موضوع : عاشقانه ، اجتماعی

⭐️ فرمت فایل ها : اندروید (apk) کامپیوتر (pdf)

⭐️ ملیت رمان : ایرانی

خلاصه رمان :

هوای من….هوای تو…هوای ما…هوایی که هر لحظه تو رو یادم میاره…بارون روی سرم میریزه و میگه: عشقت…نیمه ی گمشده ات اینه…اینه که هر لحظه داره ازت دور میشه…دور میشه و بارون خاطره هاشو یادت میاره… اون لحظه است که با خودت میگی….نمیخواستم بره ولی …رفت با بی رحمی تمام…نذاشتن بهش برسم…اونا ما رو از هم دور کردن…مگه چه گناهی کرده بودم که این اتفاق باید مصوب جداییم از عشقم میشد…مغرور بودم…شیطون بودم…ولی بارون همه چیز رو خراب کرد… دیگه این دختری که زیر بارون وایساده من نیستم…چرا حالا که بارون خاطره ها رو به یادم میاره و زجرم میده…همیشه دله آسمون گرفته است…همیشه میباره…

دانلود رمان با فرمت (PDF)

دانلود رمان با فرمت (APK)

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎراﻧﯽ ام…ﭘﺮه ﻫﺎی ﭼﺘﺮ ﻻی ﺧﺎﻃﺮه ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ…ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻮی ﮔﻠﻮﯾﻢ…ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﮕﺎﻫﺖ را درز ﻣﯽ ﮔﯿﺮم…ﻻی ﺟﺮز دﯾﻮار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ…وﻗﺘﯽ دردم ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد…آب ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ام ﻣﯽ رﺳﺪ…ﺟﻮاﻧﯽ ام ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ…ﺑﻨﺎﺳﺖ دور اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﭙﯿﭽﻢ و ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻢ…ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﮏ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎم ﻻﺑﻼی ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎزد…ﻗﻔﻞ ﮐﺮده ام و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻤﯽ آﯾﻢ…ﻗﺮارﻣﺎن ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد…ﺑﺎراﻧﯽ ام را روی رﺧﺖ آوﯾﺰ ﮐﺎﻓﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام…درﺳﺖ ﮐﻨﺎرآﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ…زﯾﺮ ﻧﺎوداﻧﯽ زﻧﮓ زده ﺑﻮدم…ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ زﻧﮕﺎر ﺑﺴﺘﻪ زﻧﮓ زده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﮔﻮش اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدی…ﯾﺎدت ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ام و ﭼﺘﺮی ﮐﻪ ﭘﺮه ﻫﺎﯾﺶ ﻻی در ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ…آب ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ…ﻣﯽ رﺳﻢ…ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ اﻧﺪازم…ﺧﺎﻧﻪ آﻏﻮش ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮم…… ﭼﺘﺮ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ… زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ… ﻓﮑﺮ را ، ﺧﺎﻃﺮه را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮد… ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ، زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ… دوﺳﺖ را ، زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ… ﻋﺸﻖ را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ… ﻋﺸﻖ را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ…زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ… *** – ﯾﻮﻫــــــﻮ ﮔﺎز ﺑﺪه دﺧﺘﺮ ﮔﺎز ﺑﺪه ﺗﺎ داره ﻣﯿﺮه وای ﺑﻪ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ۱۸۰ – ﺷﻤﺎ دوﺗﺎ دﯾﻮوﻧﻪ اﯾﺪ، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﮔﺎز ﺑﺪه اﯾﻦ رواﻧﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﯿﻎ اداﻣﻪ داد: – آرووم ﺗﺮ رواﻧــــــﯽ دارم ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ- اَاَه ﭼﻪ ﻗﺪر ﻏﺮ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﻦ- اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﻗﺮﺑﻮن دﺳﺘﺖ ﺻﺪا ﻣﻮزﯾﮏ رو زﯾﺎد ﮐﻦ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﻏﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺪه رو ﻧﺸﻨﻮم اﻓﺴﺎﻧﻪ- ﭼــــــــﺸﻢ

نظرات تعداد دیدگاه های تایید شده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *